HỘP SỐ XE NÂNG TCM
HỘP SỐ XE NÂNG TCM

Việc truyền tải là một loại năng lượng thay đổi bao gồm một Tập hợp của các lá bố ly hợp được gắn lại với nhau, một số tiến, một số lùi, và van điều khiển họp số . (Xem Hình 2.1 v…