SỬA CHỮA XE NÂNG, PHỤ TÙNG XE NÂNG , BẢO TRÌ XE NÂNG ,SUA XE NANG, VỎ XE NÂNG, BAC ĐẠN, VÒNG BI XE NÂNG,...TRÊN TOÀN QUỐC
Thông tin chuẩn đoán mã lỗi

Mã Lỗi
Thông tin chuẩn đoán mã lỗi
P03Lỗi giao tiếp VCM
P04Lỗi giao tiếp ECM
P05Lỗi giao tiếp DCM
P06Lỗi giao tiếp HST
P07Lỗi giao tiếp MP
P08Lỗi giao tiếp TMS
P22Lỗi tín hiệu nâng